Mikä on MyDynamicForest?

MyDynamicForest on osallistava tutkimusprojekti, joka toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin kaupungin ja asukkaiden yhteistyönä. Tavoitteena on kartoittaa asukkaiden virkistyskäyttöä ja kulkua Helsingin kaupunkimetsissä. Tutkimuksen pilottikohde on keskuspuisto, jossa aloimme kerätä aineistoa kesällä 2014. Aineisto kerättiin metsän käyttäjien matkapuhelimien gps-laitteilla. Onnistuneen pilottivaiheen jälkeen teimme uuden mydynamicforest-verkkoalustan, joka käynnistettiin kesällä 2015. Projektilla on kaksi vaihetta: 

  1. Kartoitustutkimus: keräämme ihmisten kulkureittejä keskuspuistossa matkapuhelinten GPS:n avulla (mikä tahansa kuntoilu-/liikunnanseuraussovellus, esim. Sports Tracker, Endomondo, Strava). Heille, jotka eivät käytä gps:ää puhelimessaan, olemme luoneet “piirrä kartalle”-vaihtoehdon. 
  2. Kysely: keräämme tietoa, mihin tarkoitukseen vastaajat käyttävät metsiä sekä selvitämme heidän motiiveitaan reittivalintojen taustalla. Kysymme myös henkilökohtaisia taustatietoja kuten ikää, sukupuolta ja ammattia.

Miksi?

Tavoitteemme on ymmärtää paremmin, missä ihmiset kulkeva ja miksi, sekä selvittää, miten tätä tietoa voi käyttää kaupunkimetsien ekologisen ja virkistyksellisen laadun parantamiseksi – nyt ja tulevaisuudessa. Keräämämme ainesto kertoo, miten ihmisten liikkuminen ja arkipäiväinen metsien käyttö on alueellisesti jakautunut Helsingin kaupunkimetsissä, ja mitkä ovat metsän käyttäjien motiivit reittivalintojen taustalla.Reiteistä koostuva aineisto tuottaa karttoja, jotka osoittavat, mitä metsäalueita käytetään kaikkein intensiivisimmin. Tämä tieto on arvokasta, jotta metsiä voidaan paremmin suunnitella ja hoitaa mielekkäinä, vahvoina ja terveinä ekosysteemeinä ottaen samalla huomioon metsien virkistysarvo sekä metsien käyttäjien tarpeet. 

MyDynamicForest on verkkopohjainen menetelmä asukastiedon keräämiseksi ja asukkaiden sitouttamiseksi kaupunkimetsien suunnitteluun ja hoitoon. Uskomme, että paikallisen tiedon avulla voimme parantaa kaupunkimetsien hoitokäytäntöjä ja antaa suosituksia tulevaisuuden metsäsuunnittelua varten. Näemme jokaisen metsäkäynnin dynaamisena, metsän käyttäjän ja ympäristön välisenä vuorovaikutuksena, joka ilmenee nimenomaan liikkeen ja liikkumisen kautta. Visualisoidaksemme tämän vuorovaikutuksen rakennamme dynaamisen kartan Keskuspuistosta – ja tähän tarvitsemme juuri sinun apuasi! Kartan avulla voimme myös viedä tietoutta metsien käytöstä ja arvoista tutkijoille, kaupunkimetsien hoitajille, kaupunkisuunnittelijoille, asukas- ja luontojärjestöille, sekä asukkaille itselleen.

Yhteistyökumppanit

Kaupunkiekologian tutkimusryhmä, Ympäristötieteiden Laitos, Helsingin Yliopisto: Kaupunkiekologian tutkimusryhmä on yksi harvoista tutkimusryhmistä suomessa, joiden tutkimus ja opetus keskittyy kaupunkiympäristöön. Kaupungit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden ekologiselle ja monitieteiselle tutkimukselle yhdistäen luonnontieteet yhteiskuntatieteisiin. Parantaakseen kestävää kaupunkikehitystä, ryhmän tavoitteena on myös viedä tutkimustuloksiaan suunnittelijoiden, viheralueiden hoitajien ja päätöksentekijöiden käyttöön.

Rakennusvirasto, Helsingin kaupunki: Rakennusvirasto on vastuussa katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta Helsingissä. Se vastaa myös pysäköinnin valvonnasta. Kaupungin luonnonhoidon linjausten suunnittelu ja toimeenpano kuuluvat rakennusviraston toimialaan.